Kontaktujte nás: 0905/446524, 045/6732040 | info@toniziar.sk
0,00 €

box motiv m.jpg

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci:

Predajcom je spoločnosť Zuzana Čičmanská – ToNi Žiar, Hronská 30, 966 21 Lovča, IČO: 34635335, registrácia: Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, odbor živnosten. podnikania, č. živnostenského registra 307-11227, e-mail: info@toniziar.sk

Spotrebiteľ:

Je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete:

  • vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je zároveň aj súčasťou tohto poučenia, ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: info@toniziar.sk. Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.
  • poslať nám akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy elektronicky na e-mailovú adresu: info@toniziar.sk alebo poštou na adresu: Zuzana Čičmanská – ToNi Žiar, Hronská 30, 966 21 Lovča.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

  1. Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete priniesť osobne alebo zaslať na adresu: Zuzana Čičmanská – ToNi Žiar, Hronská 30, 966 21 Lovča.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

  1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.